Здравствени центар Врање

О Г Л А С

 

          за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом,  за радно место:

  1. Возач у хитној медицинској помоћи – 1 (један) извршилац, у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским превозом ОЈ Дом здравља ЗЦ Врање

Услови: средње образовање, возачка дозвола Б категорије

 Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.8.7. Примарна здравствена заштита.

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
  • Оверену фотокопију сведочанства, односно дипломе
  • Оверену фотокопију возачке дозволе

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

          Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање, број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

          Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за јавни оглас  за возача у хитној помоћи – не отварати",  на адресу: Здравствени центар Врање, ул. Јована Јанковића Лунге бр.1 , 17500 Врање