Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 1. Оглашава се пријем у радни однос на neодређено време  са пуним радним временом :

 2.   Доктор медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажудо 6 месеци

        -  3 извршилаца 

 1. 2.   Доктор медицинеу Служби за хитну медицинску помоћ до 6 месеци

-  1 извршилац  

 1.   Медицинска сестра техничар у амбулантиу Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажуповећан обим послова до 6 месеци

-  1 извршилац  

 1. 4.Возач у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ – у   трајању до6 месеци

-  1 извршилац


 1. 5. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услугеу Здравственим амбулантама: Бачка Топола – у трaјању до 3 месеци 

-  1 извршилац  


II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1471 oд 01.07.2018. године.

III


Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 1. 2. Доктор медицине  изабрани лекар и доктор медицине у ХМП:

 • високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образобање, почев од септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до септембра 2005. године .

 • Додатно знање , радно искуство:

 • стручни испит;

 • лиценца;

 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
   

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти:  

 • средње образовање, образовни профил медицинска сестра техничар

 • стручни испит,

 • лиценца,

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

 

 1. Возач у хитној медицинској помоћи:

 • средња стручна спрема, кв возач, возачка дозвола Б категорије

 1. 5.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

  -  основно образовање  

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 1. 2. Доктор медицине изабрани лекар и доктор медицине у ХМП:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти:  

 • диплома о завршеном средњем образовању, образовни профил медицинска сестра техничар

 • стручни испит,

 • лиценца или решењео упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

 1. 4. Возач у хитној медицинској помоћи: :  

- диплома о школској спреми, возачка дозвола Б категорије

 

 1. 5.  Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

-  диплома о завршеном основном образовању

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.


V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.