Здравствени центар Ужице


               На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 15007                               од   07.12.2020.год., Здравствени центар расписује

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

боловања

                                   

                      

           

            ОЈ Дом здравља Чајетина

 1.      Возач у санитетском превозу  ......................................................................... 1 извршилац

            ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Лабораторијски техничар ............................................................................... 1 извршилац

            ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Домар/мајстор одржавања ............................................................................. 1 извршилац

              

               

                      Услови за заснивање радног односа

 

 • За радно место лабораторијски техничар -IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска,смер лабораторијски техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место домар/мајстор одржавања-III степен стручне спреме,завршена средња школа,без обзира на радно искуство
 • За радно место возач у санитетском превозу-III степен стручне спреме,завршена средња школа саобраћајног смера,без обзира на радно искуство ,возачка дозвола Б категорије

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић