СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7.Stav 1.tačka3)  i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18)

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

 

Jednog  (1)  samostalnog pravnog saradnika ,   za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja pravnih i komercijalnih poslova.

 

Opis radnog mesta:

Učestvuje u tehničkom  radu šefa službe za opšte i pravne poslove prilikom izrade pravnih akata, i drugih dokumenata za potrebe poslodavca.Priprema materijal za pravna tumačenja propisa.

Čuva evidenciju pravnih propisa, Službeni glasnik RS, Službeni list AP Vojvodine, Službeni list Opštine Kanjiža.Vrši fotokopiranje za potrebe opšte i pravne službeU slučaju odsutnosti lica za podršku pruža savete i podršku zaposlenima u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu.Po potrebi  obavlja poslove prijave osiguranog slučaja i pokreće postupak radi naplate štete kod osiguravajućeg društva.Vodi katalog  umetničkih slika, fotografija i knjiga Specijalne bolnice.Učestvuje u sastavljanju Izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki.Učestvuje u poslovima i radnim zadacima sprovođenja postupaka javnih nabavki kod poslodavca prema nalozima načelnika odeljenja pravnih i komercijalnih poslova, počev od planiranja nabavki, izrade konkursne dokumentacije, do okončanja pomenutih postupaka.Učestvuje u poslovima i radnim zadacima u vezi sprovođenja postupaka javnih nabavki kod poslodavca prema nalozima i uputsvtama šefa službe opštih i pravnih poslova, počev od faze planiranja nabavki, izrade raznih akata za potrebe sprovođenja postupaka javnih nabavki (odluke o pokretanju postupka i imenovanju komisija za sprovođenje postupaka; odluke o dodeli ugovora; zapisnici o otvaranju ponuda i zapisnici o stručnoj oceni ponuda) učestvovanje u izradi konkursne dokumentacije, do okončanja pomenutih postupaka u saradnji sa referentom za javne nabavke i kvalitet.Vrši izradu eventualnih izmena i dopuna zaključenih ugovora o javnim nabavkama.

Učestvuje u izradi odgovora na dostavljene zahteve za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije kao i u izradi izmena i dopuna konkursnih dokumentacija.Vrši tehničku izradu, tj. kucanje i umnožavanje pravnih akata, dopisa i drugih dokumentata, a po osnovu nacrta načelnika odeljenja, naloga direktora ili pomoćnika direktora. Vrši poslove referenta za administrativne poslove: Vodi delovodne protokole kod poslodavca.Radi na svom strucnom usavrsavanju, prati zakonske propise i stručnu literature iz oblasti radnih odnosa, javnih nabavki, socijalnog osiguranja, zdravstvenog sistema i dr. merodavnih pravnih oblasti za funkcionisanje zdravstvene ustanove.

Priprema statističke izveštaje vezane za radni odnos i kadrove, odnosno evidencije koje vodi. Vrši fotokopiranje za potrebe poslodavca. Sastavlja raspored pripravnosti vozačaU odsustvu načelnika odeljenja pomaže u sastavljanju i pripremi materijala za upravni i nadzorni odbor, obaveštava članove upravnog i nadzornog odbora o tačnom vremenu naredne sednice.

 

Vrši tehničku izradu, tj. kucanje i umnožavanje pravnih akata, dopisa i drugih dokumentata, a po osnovu nacrta načelnika odeljenja, naloga direktora ili pomoćnika direktora. Vrši poslove referenta za administrativne poslove: Vodi delovodne protokole kod poslodavca.Prima i otprema sve vrste pošiljki, prima i zavodi poštu u delovodne protokole i istu predaju kuriru, preko knjiga za poštu, radi dostave.

Učestvuje u odlaganju, čuvanju i arhiviranju normativnih akata donetih kod poslodavca.

Odgovoran je za izlučivanje bezvrednog arhivskog materijala čiji je rok čuvanja istekao a sve u skladu sa propisima o čuvanju arhivske građe. Vodi evidenciju putnih naloga za službena vozila.

Vrši fotokopiranje za potrebe poslodavca. Vrši poslove sekretarice direktora: Posreduje u komunikaciji između direktora i drugih lica.Beleži i prenosi službene poruke u slucaju odsutnosti lica na koga se službena poruka odnosi.Vodi evidenciju ulaznih poziva i telefonski imenik javnih službi, pravnih lica, preduzetnika, privrednih subjekata i fizičkih lica koji su u kontaktu sa poslodavcem.Priprema pića iz čajne kuhinje gostima direktora, po potrebi i nalogu direktora.Sastavlja raspored pripravnosti vozača.Učestvuje na sednicama odbora za kvalitet, stručnog kolegijuma, stručnog saveta i etičkog odbora u svojstvu zapisničara. U odsustvu načelnika odeljenja pomaže u sastavljanju i pripremi materijala za upravni i nadzorni odbor, obaveštava članove upravnog i nadzornog odbora o tačnom vremenu narene sednice.Prati zakonske propise u vezi prometa robe, odnosno nabavke.Aktivno učestvuje u izradi programa rada odeljenja nadležnog za nabavke i plana nabavke i u svom delokrugu rada preduzima mere za njihovo sprovođenje.Prikuplja popunjene naloge za nabavku, odradi ih, nabavlja robu i prati isporuku naručene robe.Rešava neusaglašenosti kod ulaznih proizvoda.Organizuje istraživanje tržišta, prati kretanje tržišnih cena i predlaže mere za promenu nabavne cene i za unapređenje nabavke.Vrši prikupljanje ponuda (kod onih nabavki, gde vrednost nabavke ne prelazi donji limit za javne nabavke male vrednosti) i učestvuje u pregovorima sa potencijalnim dobavljačima.Nabavlja osnovna sredstva na osnovu odluke Upravnog odbora i Naloga za nabavku.Uredno vodi spisak dobavljača, ažurira isti i vrši njihovo ocenjivanje.

Potrebna stručna sprema/obrazovanje:

  • na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, smera organizacionih nauka, pravnog ili ekonomskog smera;
  • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, smera organizacionih nauka, pravnog ili ekonomskog smera;

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

  • rad na računaru

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • prijavu na oglas
  • kratka biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
  • fotokopiju lične karte
  • dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS.  Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Poslodavac ima pravo da obavi dodatni razgovor sa kandidatima u svrhu prikupljanja što više informacija koje će biti relevantne prilikom odlučivanja o najboljem kandidatu. Obaveštenje o izabranom kandidatu će biti postavljeno na oglasnu tablu Specijalne bolnice koja se nalazi u prostorijama iste ,  kao i na sajtu.

 

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Ili na mail kadrovska@banja-kanjiza.com

 

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove samostalnog pravnog saradnika“

 

 

v.d.direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić,dipl.ecc.master