СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18), te saglasnosti Ministarstva zdravlja za novo zapošljavanje br.112-7568/2019.

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

Dva   (2)  kuvara,   za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja restorana i kuhinje, na neodređeno vreme – za puno radno vreme.

Opis radnog mesta:

Brine se o pripremi jela i odgovara za kvalitet i ukus hrane koje se servira korisnicima usluga Specijalne bolnice.Mora da zna da pripremi brojna jela, a ponekad i vrlo retke i komplikovane specijalitete kao i jela drugih kultura.Određuje tehnologije pripremanja hrane i samo njeno pripremanje (kuvanje, pečenje, prženje, i dr.), kao i pripremu jela za posluživanje– aranžiranje, dekorisanje Izdaje gotovu hranu i ujedno vrši kontrolu izlaska iste. Priprema dnevna i  specijalna jela.Sarađuje sa šefom kuhinje u izradi dnevnih, mesečnih menija i nabavci potrebnih materijala za iste.Odgovoran je za higijenu prostora i sredstava sa kojima radi kao i za ličnu higijenu.Odgovoran je za primenu HACCP standarda u svom delokrugu rada.

Odgovoran je za vođenje evidencije dnevnog utroška materijala za pripremanje jela.Odgovoran je za organizaciju rada u smeni.Priprema sve vrste jela po jelovniku i normativima ishrane;priprema i oblikuje sve vrste poslastica;kontroliše ispravnost namirnica;utvrđuje potrebne količine namirnica na osnovu normativa i rezervacija i sastavlja listu za nabavku namirnica;kontroliše kvalitet pripremljenog jela;

servira jela;priprema jelovnik.

Potrebna stručna sprema/obrazovanje:

     - srednje obrazovanje 3. ili 4. stepena ugostiteljskog ili prehrambenog smera

     - za lica bez radnog iskustva: položen stručni ispit

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • prijavu na oglas
  • kratka biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila ( fotokopija stručnog ispita)
  • fotokopiju lične karte
  • dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu  Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati

poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Odluka o izabranom kandidatu će biti objavljena na web stranici SBR „Banja Kanjiža“ i oglasnoj tabli u prostorijama Specijalne bolnice. 

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti poštom ili lično  na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Ili putem maila: kadrovska@banja-kanjiza.com

 

 

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove kuvara “

 

 

V.d. direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić dipl.ecc.msc.