Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд

“Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”

11000 Београд, Сокобањска 13

 

На основу Одлуке о поступку избора кандидата за пријем у радни однос и критеријума за избор кандидата број 03-1706/1 од 10.09.2010. године и у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-8409/2020 од 28.10.2020. године, вд директора Клинике дана 01.12.2020. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

  • четири извршиоца за рад на неодређено време, са пробним радом, са пуним радним временом, на радном месту медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима.

 

Услови:

  1. средња медицинска школа –  (IVстепен),
  2. положен стручни испит,
  3. искуство у раду са полупокретним, непокретним пацијентима је предност.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
  • неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се путем мејла: kadrovska.sluzba@rehabilitacija.rs или путем поште у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (до 17.12.2020. године).

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Прим. мр сци. мед. др Жељко Кањух