Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4715 од 09.12.2020. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време, до 6 месеци, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца:

 

  • Једног (1) извршиоцаДОКТОР МЕДИЦИНЕ на Одељењу за неонаталну интензивну негу и терапију Службе за неонатологију Стационара Клинике за педијатрију

 

  • Једног (1) извршиоцаДОКТОР МЕДИЦИНЕ у Одсеку за гастроентерохепатологију и исхрану Стационара Клинике за педијатрију

 

Опис посла:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и стања коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;

-обавља послове здравствене делатности предвиђене програмом специјализације под надзором специјалисте/субспецијалисте

-обавештава надлежног специјалисту о пристиглим налазима и променама стања болесника, 

- учествује у визити и на стручним састанцима у радној и организационој јединици

- по налогу надлежног лекара специјалисте или начелника одељења прати болесника приликом транспорта у другу здравствену установу

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- води електронску евиденцију

- учествује у сменском раду и дежурству

- по потреби посао своје струке обавља у другим организационим јединицама Института

- врши и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом

- Одговорност: за свој рад одговара ментору, руководиоцу организационе јединице и руководиоцу клинике

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 

  1. Образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за звање доктор медицине
  2. Стручни испит
  3. Лиценца
  4. Најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршеном Медицинском факултету

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет Порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • Фотокопију личне карте
  • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић