Завод за биоциде и медицинску екологију, Београда

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-7542/2020 од 28.09.2020, године у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - КООРДИНАТОР ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

ОПИС ПОСЛА:

  • учествује у пословима мониторинга и сузбијања штетних организама,
  • уговарање продаје услуга,
  • праћење реализације уговорених послова
  • контрола квалитета услуга,
  • припрема курсева медицинске едукације ,
  • координација послова континуиране едукације,
  • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите,

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-Стручни испит

-Лиценца

-Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

-Положен курс за рад са биоцидима

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

 

Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености тражених услова конкурса у неовереним фотокопијама.

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

директор Завода

Прим. др Драгана Деспот