Дом здравља „1.октобар“ Пландиште

На основу чл. 6. и чл. 7. Koлективног уговора Дома здравља ''1. октобар'' Пландиште од 19.06.2020. године и Кадровског плана за Дом здравља „1.октобар“ Пландиште за 2020 годину од 01.10.2020. године број 112-01-31/2020-02 и Закључка 51 број 112-840-9/2020 од 28.10.2020. године, в.д. директор Дома здравља ''1. октобар'', Пландиште расписује

 

О Г Л А С

 

 За послове:

 

 1. Возача санитетског возила .....................................................................1 извршилaц

на неодређено време.

 

Услови: средње стручно образовање, возачка дозвола Б категорије.

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља „1.октобар“ Пландиште број 110 од 22.03.2018. године и изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља „1.октобар“ Пландиште број 495 од 09.10.2020. године.

 

 • врши хитан санитетски превоз пацијената;
 • врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;
 • помаже приликом уношења и изношења пацијената;
 • управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;
 • на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преноса болесника или медицинске опреме;
 • рукује инсталисаним системом у возилу и светло-звучном сигнализацијом у возилу;
 • надзире исправност функције система за оксигенацију, односно функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника и регулатор за проток кисеоника у возилу;
 • при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;
 • води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;
 • одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;
 • у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника службе;
 • материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из домена своје стручне спреме и искуства стеченом радом.

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа: фотокопију дипломе, исчитана лична карта, лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Напомена: Потенцијални кандидати који су у Дому здравља Пландиште запослени на одређено време, нису у обавези да доставе комплетну документацију јер се исте налазе у кадровској – персоналној евиденцији већ само пријаву.

 

Пријаве слати на адресу Дома здравља Пландиште, Карађорђева 13, 26360 Пландиште.

 

            Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Пландиште и на сајту Министарства здравља, сајту дома здравља и на огласној табли Дома здравља.

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Дома здравља.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директор,

 др Небојша Дрљевић