Апотека „Београд“

На основу члана 23. Статута Апотека „Београд“, члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019), Одлуке в.д. директора  Апотека „Београд“ број  од 4259 od 10.12.2020.године,

 

КОМИСИЈА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД„

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ

 

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем кандидата на радно место:

 

 

I

  1. Спремачице10 извршилаца

                                                     

УСЛОВИ:

- Основно  образовање (завршена основна школа)

 

 

II

Документација потребна за пријаву:

 

1) Пријава на конкурс,

2) CV (радна биографија),

3) Диплома завршене основне школе (оверена фотокопија),

4) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

5) Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија)

6)Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, да није против кандидата покренута истрага или претходни поступак

7)Уверење МУП-а да се кандидат не води у казненој евиденцији, тј. да није осуђиван

8)Доказ о претходном радном искуству (фотокопија радне књижице)

 

Рок за подношење пријаве је до 21.12.2020. године. Пријаве слати у затвореној коверти (са назнаком: „за конкурс“),  на адресу:

 

АПОТЕКА „БЕОГРАД“

Ул. Велимира Бате Живојиновића  број 16/IV - Београд