Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15, 3/18, 106/18, 96/19), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-428/2020-02 од 30.06.2020. године - Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-4873/2020 од 16.06.2020. године,  Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-533/2020-02 од 30.06.2020. године - Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-4202/2020 од 05.06.2020. године,  Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-428/2020-02 од 12.08.2020. године - Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-4873/2020 од 16.06.2020. године, члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун, Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 7414 од 09.12.2020. године, расписује се

 

                              

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 I

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од  3 (три) месеца, за следећа радна места:

 

 

 1. Медицинска сестра - техничар у ургентним службама и реанимацији – 1 извршилац, у Служби за

     пријем и збрињавање ургентних стања,  Заједничке  медицинске делатности,

 1. Медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, у Служби

    опште хирургије, Клиника за хирургију,

 1. Медицинска сестра - техничар у онкологији и хемиотерапији – 1 извршилац, у Служби

    медикалне онкологије, Болница за онкологију.

 1. Виши физиотерапеут – 1 извршилац, у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију,

    Заједничке  медицинске делатности

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1, 2 и 3. овог Огласа су:

 • Завршена средња медицинска школа – општи смер,
 • Положен стручни испит након завршене средње школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • Радно искуство.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачку  4. овог Огласа су:

 • Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа - физиотерапеутски смер,
 • Положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

 

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеној средњој медицинској школи – општи смер
 • Уверење о положеном стручном испиту након завршене средње медицинске школе,
 • Сведочанства за сваки разред средње школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
 • Доказ о радном искуству након положеног стручног испита – (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).

 

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 4. овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи смер – физиотерапеутски,
 • Уверење о положеном стручном испиту након завршене више/струковне медицинске школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
 • Доказ о радном искуству након положеног стручног испита – (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд),
 • Оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара-техничара Србије,
 • Фотокопију личне карте нечиповане,  односно чиповану доставити на очитавање,
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

 

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

                                                                                

VII

 

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

VIII

 

Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање Београд, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), web страници и огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко болничког центра Земун.

 

 

Директор КБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић