Општа болница Ваљево

На  основу  члана  192. Закона  о  раду  („Сл.гласник  РС”, бр.24/2005,61/2005, 54/2009 , 32/2013,

75/2014, 13/2017,  113/2017 и 95/2018)  , a   у   складу   са  овлашћењима    по   члану   23. Статута  Опште  болнице  Ваљево,  в.д.директора   дана   08.12.2020.године  доноси 

 

О Д Л У К У

 

Члан  1.

 

                Стoрнира   се   јавни  оглас    број : ОБВ-01-8993   од   02.11.2020.године   за   пријем   у   радни  однос  на  одређено   време   једне  више  медицинске  сестре/техничара   на   осталим   болничким  одељењима   , ради  замене  привремено   одсутне  запослене ,  до  повратка  са   трудничког  , породиљског   одсуства  и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета  , за  потребе   Службе  за  неурологију    у  Општој   болници  Ваљево.

 

Члан  2.

Одлука   из   претходног   члана   је  коначна.

 

Члан  3.

 

У   складу  са  наведеним   потребно  је  упутити  обавештење  свим   учесницима  по  јавном  огласу.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

        Дана   02.11.2020.године, в.д.  директорa  Опште  болнице  Ваљево   донео   је   одлуку   о   расписивању   јавног   огласа    за  пријем    у   радни  однос  на  одређено  време   једне   више   медицинске  сестре/техничара   на   осталим   болничким  одељењима   , ради  замене  привремено   одсутне  запослене ,  до  повратка  са   трудничког  , породиљског   одсуства  и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета ,  за  потребе   Службе  за  неурологију .

        Jавни  оглас   објављен  је  у   публикацији   „Послови“   код   Националне   службе   за  запошљавање – филијала  Ваљево   дана   11.11.2020 године.

                Одлука   из   члана   1.  уследила   је   из   разлога  престанка   потреба   за  пријем   кандидата   у  радни  однос   по   наведеном   јавном   огласу. 

У  складу  са  наведеним  донета  је   одлука  као   у   изреци.

 

                                                                                                                                       Др  Зоран  Ђурић, в.д. директора

 

                                                                                                                                         .....................................................

 

- Национална  служба  за  запошљавање

- интернет  страница   ОБ Вaљево

 - интернет  страница  Министарства  здравља РС

- одељ. за  правне, кадровске   и  адм. послове       

 Општа   болница   Ваљево

Број: ОБВ-01-10095

Датум: 10.12.2020.године

                    На  основу  члана  192. Закона  о  раду  („Сл.гласник  РС”, бр.24/2005,61/2005,54/2009 ,32/2013,

75/2014, 13/2017, 113/2017 и  95/2018)  , a  у  складу  са  овлашћењима    по   члану   23. Статута  Опште  болнице   Ваљево,  в.д.директора   дана  10.12.2020.године  доноси 

 

 

О Д Л У К У

 

Члан  1.

 

                Стoрнира   се   јавни  оглас    број : ОБВ-01-9269   од   09.11.2020.године   за   пријем   у   радни  однос  на  одређено   време   једног   лабораторијског  техничара  у  дијагностици  , ради  замене  привремено  одсутне   запослене ,  до  повратка  са   боловања , за  потребе   Одељења   за   микробиологију    и  паразитологију    у   Општој   болници  Ваљево.

 

Члан  2.

Одлука   из   претходног   члана   је  коначна.

 

Члан  3.

 

У   складу  са  наведеним   потребно   је   упутити  обавештење   свим   учесницима   по   јавном  огласу.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

        Дана   09.11.2020.године, в.д.  директорa  Опште  болнице  Ваљево   донео   је   одлуку   о   расписивању   јавног   огласа    за  пријем    у   радни  однос   на  одређено  време   једног   лабораторијског   техничара  у  дијагностици  ,  ради  замене  привремено  одсутне   запослене , до  повратка  са  боловања , за  потребе   Одељења   за  микробиологију  и   паразитологију .

        Jавни  оглас   објављен   је   у   публикацији   „Послови“   код   Националне   службе   за  запошљавање – филијала  Ваљево   дана   18.11.2020 године.

                Одлука   из   члана   1.  уследила   је   из   разлога  престанка   потреба   за   пријем   кандидата    у  радни  однос   по  наведеном   јавном   огласу,  због  повратка   запослене   на   рад  .

У  складу  са  наведеним   донета  је   одлука   као   у   изреци.

 

 

                                                                                                                                       Др  Зоран  Ђурић, в.д. директора

 

.....................................................

 

- Национална  служба  за  запошљавање

- интернет  страница   ОБ Вaљево

 - интернет  страница  Министарства  здравља РС

- одељ. за  правне,кадровске  и  адм. послове       

Општа   болница   Ваљево

Број: ОБВ-01-10094

Датум: 10.12.2020.године

                    На  основу  члана  192. Закона  о  раду  („Сл.гласник  РС”, бр.24/2005,61/2005,54/2009 ,32/2013,

75/2014, 13/2017, 113/2017 и  95/2018)  , a  у  складу  са  овлашћењима    по   члану   23. Статута  Опште  болнице   Ваљево,  в.д.директора   дана  10.12.2020.године  доноси 

 

 

О Д Л У К У

 

Члан  1.

 

                Стoрнира   се   јавни  оглас    број : ОБВ-01-9267   од   09.11.2020.године   за   пријем   у   радни  однос  на  одређено   време   једног   лабораторијског  техничара  у  дијагностици  , ради  замене  привремено  одсутне   запослене ,  до  повратка  са   боловања , за  потребе   Одељења   за   микробиологију    и  паразитологију    у   Општој   болници  Ваљево.

 

Члан  2.

Одлука   из   претходног   члана   је  коначна.

 

Члан  3.

 

У   складу  са  наведеним   потребно   је   упутити  обавештење   свим   учесницима   по   јавном  огласу.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

        Дана   09.11.2020.године, в.д.  директорa  Опште  болнице  Ваљево   донео   је   одлуку   о   расписивању   јавног   огласа    за  пријем    у   радни  однос   на  одређено  време   једног   лабораторијског   техничара  у  дијагностици  ,  ради  замене  привремено  одсутне   запослене , до  повратка  са  боловања , за  потребе   Одељења   за  микробиологију  и   паразитологију .

        Jавни  оглас   објављен   је   у   публикацији   „Послови“   код   Националне   службе   за  запошљавање – филијала  Ваљево   дана   18.11.2020 године.

                Одлука   из   члана   1.  уследила   је   из   разлога  престанка   потреба   за   пријем   кандидата    у  радни  однос   по  наведеном   јавном   огласу,  због  повратка   запослене   на   рад  .

У  складу  са  наведеним   донета  је   одлука   као   у   изреци.

 

 

                                                                                                                                       Др  Зоран  Ђурић, в.д. директора

 

                                                                                                                                         .....................................................

 

- Национална  служба  за  запошљавање

- интернет  страница   ОБ Вaљево

 - интернет  страница  Министарства  здравља РС

- одељ. за  правне,кадровске  и  адм. послове