Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.96/18), сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-428/2020-02 од 08.10.2020. год., и Одлуци о пријему у радни однос на неодређено време бр. 8226/12 од 16.12.2020. год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

 

О Г Л А С
за пријем у радни однос  на неодређено време у
Општој болници Крушевац,

за следећа радна места - послове:

 

 

 1. Физиотерапеутски техничар за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију Служби за физикалну медицину и рехабилитацију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа физиотерапеутског смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. 2. Лабораторијски техничар у дијагностици за рад у Служби микробиолошке дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

- 3 извршиоца

Услови: Средња мед. школа смер за лабораторијског техничара, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. 3. Лабораторијски техничар у дијагностици за рад на Одељењу хематологије у Служби лабораторијске дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

- 2 извршиоца

Услови: Средња мед. школа смер за лабораторијског техничара, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. 4. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

       

 

5.Mедицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад на Другом одељењу – хируршка траума и гастроинтестинална хирургија  Службе за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад на Првом одељењу – Хируршка инфекција и колоректална хирургија у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним раднм временом

1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

7.Mедицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одсеку за гастро хирургију  Службе за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Служби за оториноларингологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. 9. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одељењу за стационарно лечење у Служби за педијатрију Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

1 извршиолац

Услови: Средња медицинска школа општег или педијатријског смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. Медицинска сестра техничар у здравствени установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 11. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Служби за ортопедију и трауматологију Опште болнице Крушевац са пуним радним временом Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

2 извршиоца

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. 12. Медицинска сестра - техничар у ургентним службама и реанимацији у Служби пријема и збрињавања ургентних стања при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

2 извршиоца

 Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

- стручни испит;

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

13. Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу  за рад на Одељењу за инфективне болести у Служби за инфективне и кожне болести Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

2 извршиоца

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. 14. Mедицинска сестра/техничар у операционој сали за рад на Одељењу за интензивно лечење Службе за анестезиологију и реаниматологију при заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 2 извршиоца

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 •  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

 

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ на адресу :

 

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

                                                                                   

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци мед. Весна Стевић Гајић

спец. опште медицине