Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-1370  од  23.12.2020. године   Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                  

 

О    Г    Л    А   С

               

За пријем у радни однос због повећаног обима посла  на одређено време са пуним радним временом у трајању од 6 месеци  једног извршиоца на радном месту  виши нутрициониста – дијететичар у Одсеку за припремање и сервирање хране, Општа болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

-на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) – смер нутрициониста дијететичар, по пропису који уређује високо образовање , почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама – смер нутрициониста дијететичар у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

               Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • лиценцу;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

 

 

 

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

              

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-1372   од  23.12.2020.                           године   Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                 

 

О    Г    Л    А   С

               

За пријем у радни однос због повећаног обима посла  на одређено време са пуним радним временом у трајању од 6 месеци  једног извршиоца на радном месту  референт за правне, кадровске и административне послове у Одељењу за правне, кадровске и опште послове – Одсек за опште послове, Општа болница.

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

-средње образовање у трајању од најмање три године

-знање рада на рачунару.

 

               Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

              

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) , Сагласности  Министарства здравља  број :112-348/2020 од 24.01.2020.године  и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.  6-1374    од  23.12.2020.  године   Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                 

 

О    Г    Л    А   С  

   

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом једног специјалисте урологије  на радном месту  доктор медицине специјалиста у операционој сали  у  Служби за урологију Општа болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из урологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из урологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-стручни испит;

-лиценца;

-специјалистички испит;

-најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

                Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • лиценцу
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

              

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) , Сагласности  Министарства здравља  број :112-12863/2019 од 20.12.2019.године  и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-1376    од 23.12.2020.  године   Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                  

О    Г    Л    А   С

               

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на радном месту  доктор медицине у  Одељењу  за пријем и збрињавање ургентних стања ( хируршки сектор ), Општа болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

                                                           

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине ( приправнички стаж )

 

               Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • лиценцу;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије