КБЦ „Бежанијска коса“-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19), члана 24-27 и члана 192. Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење“), члана 23. Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

10 здравствених неговатеља на осталим болничким одељењима за рад на одређено време

ради заснивања радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла – повећаног обима посла (најдуже до 24 месеца)

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

 

Услови за заснивање радног односа за здравственог неговатеља на осталим болничким одељењима су:

 

 • Медицинска школа – смер здравствени неговатељ (III степен стручне спреме)
 • Радно искуство у струци (на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

 

 • Просечна оцена у средњој школи
 • Радно искуство у струци (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираних у радној књижици – уколико је кандидат поседује)
 • Оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адресом,
 • фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 3 године),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства и уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује).

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • неоверену фотокопију: доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Жоржа Матеа б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место – 10 здравствених неговатеља на осталим болничким одељењима ”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

 • ВД директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

 

 ВД Директора Клиничко-болничког центра

 Доц. др Марија Здравковић