Општа болница Горњи Милановац

На основу члана 7. став 1. тачка 3) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019),Одлуке в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац број 6988 од 21.12.2020.године, у складу са Кадровским планом Опште болнице Горњи Милановац број 112-01-31/2020-02 од 24.11.2020.године, Општа болница Горњи Милановац расписује:

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1.На радно место: Медицинска сестра-техничар на болничком одељењу у Служби интерне медицине   –  на одређено време ради замене одсустног радника, са пуним радним временом и то 1 извршиоц са следећим описом послова:

-планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

- обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

- обавља дезинфекцију инструмената, средстава рада и радних површина;

-обавља припрему и врше стерилизацију инструмената;

– примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

-врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;

-врши узимање билошког материјала за анализу;

– учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

– прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;

– припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

– спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

– учествује у набавци потребног материјала;

-одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;

-брину о одржавању хигијене, болесничких соба и осталих просторија на одељењу;

- по потреби иде у пратњу у санитетском транспорту болесника.

 

 Услови за заснивање радног односа:

-завршена Медицинска школа општег смера

-положен стручни испит за медицинску сестру-техничара,лиценца

-пожељно радно искуство кандидата

   
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопија личне карте
  • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
  • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеноj школи
  • оверену фотокопију решења, уверења или потврде о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију лиценце

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли Опште болнице Горњи Милановац. Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

- Изабрани кандидат дужан је пре заснивања радног односа приложи лекарско уверење за обављање послова.

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ                                                                       

 

в.д. директор Опште болнице Горњи Милановац                                                                  др Предраг Шутић, спец. опште хирургије