Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03- 11818/1 од 28.12.2020. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112-9670/2020 од 27. новембра 2020. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на неодређено  радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

 

 • СПРЕМАЧИЦА......................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

 • Ради на комплетном спремању и одржавању хигијене соба, купатила, ходника, холова и свих одсеканих и осталих просторија у објекту;
 • Ради на одржавању стаклених површина, скидању и намештању завеса, детаљном чишћењу и полирању санитарних просторија, керамичких плочица и слично;
 • Стара се о благовременој замени постељног рубља и свакодневно намешта кревете;
 • Стара се о рационалној употреби потрошног материјала за одржавање хигијене;
 • Материјално одговара за имовину и ситан инвентар на свом реону о чему води и посебну евиденцију;
 • У случају неисправности било ког уређаја на реону обавезна је да о томе обавести службу техничког одржавања и руководиоца стационара;
 • Носи заштитну одећу и обућу која мора бити чиста и уредна;
 • Ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора Института и непосредног  руководиоца;
 •  За свој рад непосредно одговара директору Института и непосредним руководиоцима.

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене важећим  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (пречишћен текст) од  23.11.2020. године број 03-10846/1.

 

 

 • са основним образовањем

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

 

- Сведочанство - Уверење о завршеном основном образовању;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

                        Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                        Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

            Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института,или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на неодређено време за радно место Спремачица“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Марина Дељанин Илић