Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-11820/1 од 28.12.2020. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112-5486/2020 од 08. јула 2020. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос на неодређено радно време, са пуним  радним временом, за следеће послове:

 

 • Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове – Референт плана, анализе и цена ....................1  извршилац

 

Опис послова:

 

 • Прикупља и усклађује планове свих одељења у оквиру Института;
 • Ради на изради Плана рада Института на основу законских прописа;
 • Ради на изради шестомесечних и годишњих извештаја о пословању;
 • Ради на изради свих других тромесечних, шестомесечних, деветомесечних и годишњих извештаја о остварењу броја б.о. дана и амбулантно-поликлиничких услуга, а на основу законских прописа;
 • Прати, анализира и предлаже цене и непосредно учествује у изради ценовника услуга Института;
 • Прати и анализира реализацију планова свих организационих јединица Института;
 • Прати и припрема писане извештаје о коришћењу капацитета Института, остварењима одељења и служби и сл.;
 • Прати и анализира организацију рада Института и предлаже мере за њено побољшање;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора;
 • За свој рад одговара директору и непосредном руководиоцу.

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 и  95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (пречишћен текст) од 23.11.2020. године бр.03 -10846/1.

 

 • са високим образовањем из области економске науке: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године са знањем рада на рачунару, са најмање три године радног искуства на пословима планирања у здравственој установи.

           

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеном економском факултету;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                        Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

            Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на неодређено време за радно место дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове – референт плана, анализе и цена

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић