Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-11821/1 од 28.12.2020. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112-5486/2020 од 08. јула 2020. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос на неодређено радно време, са пуним  радним временом, за следеће послове:

 

 • Дипломирани правник за правне, кадровске и административне  послове....................1  извршилац

 

Опис послова:

 

 • Спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;
 • Води управни поступак из делокруга рада;
 • Припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и адмниснистративних послова;
 • Води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова;
 • Даје стручну подршку у процесу формирања планова рада;
 • Даје стручну подршку у области канцеларијског пословања;
 • Прикупња, уређује и контролише податке неопходне за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;
 • Врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;
 • Учествује у припреми потврда и уверења;
 • Учествује у припреми решења и налога;
 • Води и ажурира персонална досијеа и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа;
 • Саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радног односа;
 • Прати правне прописе и води евиденцију измене одговарајућих прописа;
 • Води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима
 • Припрема материјал за састанке и води записнике са састанака
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног руковдиоца

За свој рад одговара директору Института и непосредном руководиоцу;

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 и  95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (пречишћен текст) од 23.11.2020. године бр.03 -10846/1.

 

            - са  високим  образовањем из области правне науке: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,  са  знањем рада на рачунару; и са  више од три година радног искуства у здравственој установи.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеном правном факултету;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                        Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

            Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на неодређено време за радно место дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић