Универзитет клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.17125 од                          28.12.2020. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за

Универзитетски клинички центар Србије/Ковид болницу

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 14 ИЗВРШИОЦА:

-1 доктор медицине односно лекар специјалиста радиологије на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

-1 доктор медицине односно лекар специјалиста васкуларне хирургије на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

-5 доктора медицине односно лекара специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

-5 доктора медицине односно лекара специјалиста ургентне медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

 

-2 доктора медицине односно лекара специјалиста трансфузиологије на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

Услови: Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, а за лекаре специјалисте положен специјалистички испит положен стручни испит.

           

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
  • оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту (за кандидате лекаре специјалисте)
  • доказ о радном стажу, уколико имају радног стажа (копију радне књижице, листинг ПИО фонда и друго)
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин