Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац,Закључка  Комисије   51 број 112- 9670/2020 од 27.11.2020.године и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  број 7295  од  28.12.2020. године,  директор  Дома здравља Крушевац расписује:

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Више медицинске сестре-техничара, за рад на пословима виша медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби опште медицине  Дома здравља Крушевац.

                    - 1 извршилац.

 

      УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) из области медине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – висока медицинска  школа струковних студија смер струковна медицинска сестра; 
- на основним студијама из области медицине у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виша медицинска школа општег смера. 
-  положен стручи испит , поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору;      

Опис послова :Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

 

  1. Медицинске сестре - техничара   за рад  на пословима медицинска сестра -техничар у Служби опште медицине Дома здравља Крушевац.

                    - 3 извршиоца.

 

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња медицинска школа општег, смера IV степен стручне спреме, положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

               Опис послова : Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Крушевац

 

 

            Кандидати који се пријављују на оглас  достављају :

             -  пријаву на оглас

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас,

а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

              О коначном избору кандидата одлучује директор.

             Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту НСЗ.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља, oгласној табли Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада