Дом здравља Панчево

На основу Кадровског плана Дома здравља Панчево број: 112-01-200/2018-02 од 18.октобра 2018.године, а у вези са чланом 7.8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „ Службени гласник РС“ број 96/2019 ), вд директора  Дома здравља Панчево дана 28.12.2020.године

р а с п и с у је 

 

О  Г  Л  А  С 

за пријем  у  радни  однос 

 

    ФАРМАЦЕУТ – МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР  - 1 извршиоц на одређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за лабораторијску дијагностику до повратка радника са боловања преко 30 дана

 

ОПИС ПОСЛОВА: изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску документацију;

обавља  контролу поступка пријема пацијента и / или биолошког материјала узетог/донетог за рад;

учествује у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања и све резултате лабораторијских испитивања;

валидује  лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај  верификују својим потписом;

обављаја контролу над реагенсима и одговара  за подешавање и правилно руковање опремом  која се користе  у постуку испитивања;

врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;

спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;

израђује стандардне криве и стандардне растворе;  спроводи активности стручног усавршавања у областима биохемијске делатности.

 

   У С Л О В И :

  1. Завршен Фармацеутски факултет, стручни испит, VII-1, лиценца за рад, познавање рада на рачунару у програмима Woрд, Еxel и интернет сервиса, шест месеци радног искуства у звању фармацеут – медицински биохемичар.

 

 

 

Рок  за  подношење  пријаве  на  оглас је  8 дана   од  дана објављивања на  огласној табли Дома здравља Панчево  и  на  сајту  Министарства  здравља  Републике  Србије.

 

Пријаве  са овереним  доказима  о испуњавању  услова подносе  се   на  адресу  ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО  , МИЛОША  ОБРЕНОВИЋА  БРОЈ  2 , СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС,  ИЛИ  ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ  И  НЕПОТПУНЕ  ПРИЈАВЕ  НЕЋЕ  СЕ  РАЗМАТРАТИ.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

ДР СТОЈАН ВИШЕКРУНА