Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-1402   од 29.12.2020.  године   Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                  

О    Г    Л    А   С

               

За пријем у радни однос   на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са боловања а најдуже до  31.03.2021.године   једног извршиоца на радном месту  службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду у  Одсеку за безбедност и здравље на раду, противпожарну заштиту, одбрану и обезбеђење, Општа болница.

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко технолошких, природно математичких или медицинских наука,  по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године

-на основним студијама у трајању од најмање четири године из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко технолошких, природно математичких или медицинских наука, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. г. или

-на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко технолошких, природно математичких или медицинских наука, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на студијама у трајању до три године из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко технолошких, природно математичких или медицинских наука, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-знање рада на рачунару;

-положен стручни испит из области безбедности и здравља на раду, у складу са законом.

 

               Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту  из области безбедности и здравља на раду ;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије