Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”

На основу члана  члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 106/2018), члана 6 Правилника о раду Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” број 3824 од 14.10.2020. године, Инструкције Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020.године, Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  број 4902 од 29.12.2020. године,  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” број 3149 од 13.08.2020.године, Директор Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I                        

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом  у трајању најдуже до 31.03.2021. године,  ради замене одсутне запосление због дужег боловања и то:

  • лабораторијски техничар са средњом стручном спремом - 1 извршилац

 

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017).

 

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш” број 3149 од 13.08.2020. године и то за радно место:

 

Лабораторијски техничар са средњом стручном спремом:

  • завршена медицинска школа одговарајућег профила,
  • положен стручни испит,
  • лиценца издата од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о упису у Комору.

 

 

IV

 Уз пријаву се подносе неоверене фотокопије следећих докумената:

  • диплома о завршеној средњој школи одговарајућег профила – лабораторијски техничар
  • потврда о положеном стручном испиту,
  • лиценца или решење о упису у именик Коморе.

 

V

Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и :

- лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом,

- фотокопија личне карте,

- извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни

  однос,

- уверење Суда да се против кандидата не води кривични поступак  - не старије од 6 месеци

- уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван - не старије од 6 месеци

- оверене фотокопије свих докумената наведених у члану IV огласа.

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у року од најдуже 8 дана са њим се неће засновати радни однос. У том случају вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

 

VII

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве, са обавезном назнаком „за радно место лабораторијски техничар“ се могу послати  поштом на адресу Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”  улица Војислава Илића б.б.  18000 Ниш или доставити лично у Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” на исту адресу у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај документације.

 

Контакт телефон : 018/232-801

ЗАВОД  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА “НИШ”

 

ДИРЕКТОР

 

др Слађана Мајкић

спец. мед. рада