Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”

На основу члана  члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 106/2018), члана 6 Правилника о раду Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” број 3824 од 14.10.2020. године, , Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  број 4902 од 29.12.2020. године,  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” број 3149 од 13.08.2020.године, Директор Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом а најдуже до 31.03.2021. године, ради замене одсутних запослених због дужег боловања и то:

-  медициснка сестра/техничар са средњом стручном спремом општег смера - 3 извршилаца

 

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017).

 

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш” број 3149 од 13.08.2020.године и то за радно место:

 

 

Медициснка сестра/техничар са средњом стручном спремом општег смера:

  • завршена средња медицинска школа општег профила,
  • положен стручни испит,
  • лиценца издата од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о упису у Комору.

 

IV

 Уз пријаву се подносе неоверене фотокопије следећих докумената:

  • диплома о завршеној школи са којом кандидат конкурише,
  • потврда о положеном стручном испиту,
  • лиценца или решење о упису у именик Коморе.

 

V

Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и :

- лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом,

- фотокопија личне карте,

- извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

- потврда да се лице води у евиденцији Националне службе за запошљавање.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни

  однос,

- уверење Суда да се против кандидата не води кривични поступак  - не старије од 6 месеци

- уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван - не старије од 6 месеци

- оверене фотокопије свих докумената наведених у члану IV огласа.

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у року од најдуже 8 дана са њим се неће засновати радни однос. У том случају вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

 

VII

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве, са обавезном назнаком „зa радно место медицинска сестра/техничар“ се могу послати  поштом на адресу Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”  улица Војислава Илића б.б.  18000 Ниш или доставити лично у Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” на исту адресу у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај документације.

 

Контакт телефон : 018/232-801

ЗАВОД  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА “НИШ”

 

ДИРЕКТОР

 

др Слађана Мајкић

спец. мед. рада