Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац

На основу чл. 7. и 8.  Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 96/2019) и Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-200/2018-02, од 20.08.2018. године , в.д. директора расписује:

 

 

ОГЛАС ЗА  ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

                                      

 

  1. На пословима – медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рахабилиатцију– један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због замене привремено одсутне запослене, до повратка исте са боловања.

 

Кандидати су обавезни да  доставе:

- пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми (захтева се четворогодишње средње образовање медицинског смера);

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- доказ о радном искуству (захтева се најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању);

- копију лиценце и 

-  фотокопију личне карте

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидиат је дужан да достави лекарско уверење.

 

Опис послова:

- врши прихватање и санитарну обраду новопримљеног болесника

- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

- ради у сменама према распореду који сачињава главна сестра одељења/одсека;

-обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

- примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

- врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;

- учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

- прати опште стање пацијента, прати промене психичког и соматског стања болесника и своја запажања бележи у књигу дежурства,  мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;

- учествује у терапији радом и рекреацији болесника на одељењу као и у раду терапијске заједнице на одељењу;

- припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

- спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

- учествује у набавци потребног материјала, стара се о чувању, правилној употреби и одржавању инвентара на одељењу;

- одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

- обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);

- стара се о благовременом сређивању медицинске докуменмтације као и осталих података потребних за сачињавање месечних извештаја и изради фактура;

- непосредно је задужена за чување болесничких личних ствари и одеће који су примљени на одељењу;

- одговорна је за чување тешких болесника који су склони, а нарочито за оне болеснике за којој је скренута пажња да су склони суицдним теденцијама или када се ради о врло тешким душевним или соматским болесницима, што јој је указано од старне начелника одељења или главне одељенске сестре;

 

 

     Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице. 

 

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор

Миловановић др Јован, психијатар