Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1)Инструкције о реализацији тачке 3.Кадровских планова здравствених установа из Плана мреже и Одлуке вд директора Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-1195 од 30.12.2020. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује 

           

О   Г   Л   А   С

 

За пријем у радни однос на одређено време :

 

Под тачком 1. - 1 (једног) специјалисту оралне медицне и пародонтопатије на одређено време у трајању до 31.03.2021. године, са пуним радним временом за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту , Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

Под тачком 2. - 1 (једног) доктора стоматологије на одређено време у трајању до 31.03.2021. године, са пуним радним временом за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту – ЗС Ушће, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1 - Стоматолошки факултет и спец. испит из оралне медицине са  пародонтологијом

Под тачком 2 - Стоматол.факултет и положен стручни исит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету- школи;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 - извод из матичне књиге рођених;

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

 

 

ВД  ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и мастер

менаџмента у систему здравствене заштите