Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019), Инструкције Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020.године  и

 Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-1412   од   30.12.2020.  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

 

О    Г    Л    А   С

         

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом а најдуже до 31.03.2021.године у Служби за техничке и друге сличне послове – Одељење за техничко одржавање објеката и опреме:

 

 

1 -   2 извршиоца  на радном месту мајстор одржавања

 

Опис послова: Контролише рад свих уређаја неопходних за рад котларнице и потписује  књигу примопредаје;  у случају квара исти уписује у књигу дежурства, са описивањем времена настанка квара,   временом застоја и напоменом да ли је квар отклоњен; по пријему дужности приликом рада котлова са примарним горивом (земним гасом) обавезно предузима све  мере опрезности и безбедности предвиђене за манипулацију са том врстом горива; по потреби обавештава станицу гаса о квару на уређају или евентуалној потреби затварања гаса (уз обавештење непосредног руководиоца); зависно од алкалног броја врши одмуљивање котлова; рукује постројењем за производњу паре, постројењем за хемијску и термичку припрему воде и постројењем за ускладиштење и манипулацију горивом (нафтом) према упутствима за руковање и налогу руководиоца; учествује у припреми за покретање котлова и осталих уређаја; обавља манипулативне радове на линији горива, воде, паре; води рачуна о техничким и погонским параметрима за рад постројења; одговара за функционисање грејања; током рада котлова на сваких сат је дужан да уноси све предвиђене податке у одговарајуће књиге;   у случају одсуства хемијског техничара врши контролу тврдоће воде иза омекшивача и води евиденцију о истој; врши  регенерацију омекшивача воде  према упутствима за употребу омекшивача уколико тврдоћа воде није задовољавајућа;  обавезан је да се придржава мера безбедности и здравља на раду као и мера пп заштите; обавља и друге послове у оквиру своје струке и захтева радног места по налогу одговорног техничара, шефа и руководиоца одељења;  непосредно је одговоран шефу Одељења, а посредно руководиоцу Одељења.

Услови: средње образовање машинске струке у трајању од најмање три године; стручни испит за руковаоца парних котлова и уверење за руковаоца земним природним гасом (по заснивању радног односа)

 2  -  2 извршиоца  на радном месту мајстор одржавања

 

Опис послова: Контролише рад и манипулише компресорском станицом, станицама  О2 и N2О и  складиштењем боца за мед. гасове (О2, CО2, N2О) са разводном станицом, као и вакуум станицама у Хирушком блоку ; контролише рад резвервоара течног О2 пратећи све потребне параметре (количина,притисак…) и о њима води прописану евиденцију; брине о квалитету мед. гасова, водећи рачуна о исправном, наменском и економичном раду припадајуће опреме; у оквиру својих могућности и овлашћења ради на одржавању инсталације мед. гасова на линији од  станице О2 и N2О, компресорске и вакуум станице до позиције прикључака крајних потрошача;  рукује и одржава машински део система КГХ; ради на текућем одржавању машина и уређаја у котларници, свим термоподстаницама, расхладном постројењу, кулама за хлађење; контролише дистрибуцију водене паре одређеног притиска до потрошаћа у вешерају, кухињи и централној стерилизацији; иницира и учествује у ремонту постројења  парних и водених инсталација грејања; обавља и друге послов еиз своје струке по налозима за поправку у вешерају, кухињи и  свим објектима у установи; води прописане сменске извештаје о раду постројења и евиденцију о стању  И  дистрибуцији у складишту  боца за мед. гасове (као и ацетилена и течноги азота);примењује мере из безбедност звравље на раду и ПП-заштите; обавља и друге послове у оквиру своје струке и захтева радног места по налогу одговорног

 

техничара, шефа  и руководиоца одељења;  непосредно је одговоран шефу Одељења, а посредно руководиоцу Одељења

Услови: средње образовање машинске струке у трајању од најмање три године; уверење о стручној обуци за рад са медицинским гасовима, опремом, инсталацијом за снабдевање и посудама за складиштење (по заснивању радног односа)

3  -  1 извршилац на радном месту мајстор одржавања

 

Опис послова: Ради на текућем одржавању, поправкама и израдама нових електроинсталација јаке и слабе струје; врши омска мерења и друге електроинсталатерске послове у свим објектима Установе; одговоран је за исправност електроинсталација у целој Установи; по потреби врши поправку уређаја у кухињи и вешерају; врши свакодневни надзор и мање интервенције на свим лифтовским постројењима у објектима, одговоран је за електричну инсталацију и расвету која се налази у лифтовским постројењима; евидентира све промене и запажања која указују на неправилан рад лифта и о томе обавештава техничара инвестиционог итехничког одржавања и одржаваља уређаја и опреме и шеф одељења; самосталан је и одговоран приликом свих интервенција и поправки; примењује мере из области безбедности и здравља на раду и ПП заштите; обавља и друге послове у оквиру своје струке и захтева радног места по налогу одговорног техничара, шефа и руководиоца одељења;  непосредно је одговоран шефу Одељења, а посредно руководиоцу Одељења.

Услови: средње образовање електро струке у трајању од најмање три године

 

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

                                                         

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ  "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије