Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу члана 21. Статута Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш члана 114. Закона о здравствениој заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2019) и указане потребе, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш доноси одлуку:

 

ПОНИШТАВА СЕ

ЈАВНИ ОГЛАС бр.03-10961/4 од 10.12.2020. године

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Поништава  се  оглас за пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом  за следеће послове:

 

 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ  БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА....................2  извршиоца

 

Опис послова:

 • Прима болеснике и помаже приликом смештаја и упознаје их са кућним редом Института;
 • Припрема и учествује у визити;
 • Спроводи све терапијске поступке у лечењу болесника по налогу лекара, требује и даје медикаменте, ињекције, инфузије, трансфузије и осталу потребну терапију;
 • Узима материјал за лабораторијске анализе и припрема болеснике за консултативне специјалистичке прегледе;
 • Стара се о брзом прикупљању резултата болесника;
 • Стерилише инструменте и остали санитетски материјал потребан за рад;
 • Стара се о правилној исхрани болесника и хигијени болесничких соба;
 • Спроводи здравствено просвећивање код болесника и нижег особља у орг. јединици;
 • Води потребну медицинску документацију;
 • Помаже у спровођењу терапије код теже покретних и непокретних болесника;
 • Води бригу о стању, хигијени и потребама теже покретних и непокретних болесника;
 • Врши услуживање болесника у захтевима физиолошких потреба по собама и ради на одржавању и хигијени прибора потребног теже покретним и непокретним болесницима;
 • Ради и друге послове медицинске сестре по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, лекара специјалисте, главне сестре и одговорне сестре на одељењу;
 • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној сестри на одељењу.

            Институт за лечење и рехабилтацију  “Нишка Бања“ Ниш  је 10.12.2020. године на сајту Националне службе за запошљавање  објавио оглас за пријем у радни однос на одређено радно време за две Медицинске сестре техничара на осталим болничким одељењима.  Како  је у међувремену дошло до смањења обима посла,  смањења броја ковид пацијената у привременој Covid болници а већ  је због примене епидемиолошких мера смањен обим  посла у смислу обављања основне делатности Института (пружања здравствених услуга продужене рехабилитације уговорених са Републичким фондом за здравствено осигурање)  то нема тренутне потребе за пријемом нових радника тј. медицинских сестара, те се овај оглас поништава  и ставља ван снаге.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Марина Дељанин Илић