Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Сагласности Министарства здравља 51 број: 112-4873/2020    од 16.06.2020.године      и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-17 од  05.01.2021. године,  Општа болница "Студеница " Краљево

расписује      

 

 О    Г    Л    А   С 

                

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом  1 ( једну) вишу медицинску сестру /техничара на болничком одељењу у Одељењу здравствене неге, Општа болница.

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – општи смер, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – општи смер у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.     

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије