Дом здравља „Гаџин Хан“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I),  члана 24. Статута Дома здравља “Гаџин Хан“, Кадровског плана за Дом здравља Гаџин Хан за 2020. годину Министарства здравља Број:112-01-31/2020-02 од 14.10.2020.године и Инструкције Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020.године и Oдлуке Директора Дома здравља број: 25 од 08.01.2021. године, Дом здравља „Гаџин Хан“ расписује:

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2021.године,

ради  попуњавања слободног, односно упражњеног радног места,

са пуним радним временом

 

- 1 медицинске сестре/техничара у амбуланти

 

Поред услова утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Гаџин Хан“.


Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:

  • Средње образовање: медицинска школа- смер општи;
  • Стручни испит;
  • Лиценца;
  • Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;
  • Познавање рада на рачунару.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
-    Оверену фотокопију  дипломе (уверења) о стеченом образовању траженог профила;

-    Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-    Оверену фотокопију лиценце;

-    Оверену фотокопију доказа о радном искуству;

-    Оверену фотокопију уверења о држављанству;

 -   Кратку биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail  адресом.

 

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

  • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Гаџин Хан“.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен и код Националне службе за запошљавање, на огласној табли и интенет страници Дома здравља „Гаџин Хан“.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или непосредно у Дому здравља “Гаџин Хан“, улица Милоша Обилића бр.10, 18240 Гаџин Хан, у затвореној коверти са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ОГЛАС“.

Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Дома здравља „Гаџин Хан“

Др Љубодраг Степановић