Завод за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана 7. ст. 1. т. 3) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС бр 96/19,58/20-Анекс I), члана 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, као и Одлуке в.д. директора Завода дел. бр. 54 oд 06.01.2021. године, расписује се

 

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

на радном месту:спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу за техничке и друге сличне послове - 1 извршил, на период ангажовања до 3 (три) месеца.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следећи услов:

Стручна спрема / образовање

- основно образовање.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом  и  наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству и електронску адресу)

-фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању

-очитану личну карту

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет страници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пожељно је да кандидати доставе и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа).

Завод задржава право  да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

О донетој одлуци биће обавештени само кандидати који су доставили уредне пријаве у складу са условима овог огласа.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

др Марија Обрадовић