Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

 

(за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ у трајању од  3 месеца)

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

  1. Домар/мајстор одржавања станица медицинских гасова......1 извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о  раду кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Врбас.

  1. Средње образовање електро или машинске струке,
  2. Положен испит за рад са судовима под притиском
  3. Заинтересовани кандидати подносе:

 

  • Захтев за учешће на конкурсу
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном школовању,
  • Уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском

 

  1. Уговор о раду се закључује на одређено време ;
  2. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                        О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан