Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац

Управни одбор Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац, на основу члана 25. став 1. тачка 12. Статута Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ (бр. 2473/02 од 19.10.2020. године) и одлуке број 3068/2 од 18.12.2020. године, расписује

 

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

 

за ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „Др Добривоје Гер. Поповић“

на мандатни период од 4 године

 

 

I           За директора Дома здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

 1. завршен медицински или стоматолошки факултет и положен специјалистички испит из једне од грана медицине из делатности Дома здравља, или
 2. високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање,
 3. има најмање 5 година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи,
 4. није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатриско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због којег не може обављати дужност директора,
 5. није члан органа политичке странке.

 

II          Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми и уверења о положеном специјалистичком испиту, односно дипломе о завршеним академским мастер студијама;
 • потврду издату од овлашћеног лица установе којом се доказује постојање најмање 5 година радног искуства на пословима руководиоца здравствене установе, односно руководиоца организационе јединице у здравственој установи;
 • уверење надлежног тужилаштва да није осуђиван, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела,
 • уверење надлежног органа да правноснажном судском одлуком није осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатриско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због којег не може обављати дужност директора;
 • оверену изјаву да није члан органа политичке странке;
 • фотокопију личне карте;
 • уверење о држављанству;
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова директора;
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за директора. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља„Др Добривоје Гер. Поповић“.

 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 5 радних дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.

Оглас о јавном конкурсу се објављује у Службеном гласнику Републике Србије, дневним новинама „Политика“ и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве послати поштом на адресу Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, ул. Др Милана Мирковића број 6, 37230 Александровац са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора- не отварати“, или предати лично преко писарнице Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ радним данима од 07- 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматарати.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА

Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“,

Здравко Ћосић, адв.