ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА 13.01.2021.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Министарство здравља оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

 

            I Орган у коме се радна места попуњавају:

 

            Министарство здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.

 

            II Радно место које се попуњава: 

  1. Радно место за студијско-аналитичке послове у области полагања стручних испита за здравствене раднике и сараднике, разврстано у звање млађи саветник, у Групи за развој људских ресурса, опремање и инвестиционо улагање у здравственим установама, Сектор за организацију здравствене службе – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми решења о образовању решења о исплати и накнада за рад чланова републичких стручних комисија;организује полагање стручних испита за здравствене раднике и сараднике са високом школском спремом; припрема потврде и уверења о положеном стручном испиту здравствених радника и сарадника; обрађује податке о пријавама и положеним стручним испитима, води и ажурира базу података о пријавама и положеним стручним испитима; издаје потврде о програму обављеног приправничког стажа за здравствене раднике; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

            Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или филолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајањуод најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

 

  1. Радно место за подршку у остваривању права Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, разврстано у звање млађи саветник, у Групи за праћење и унапређивање социјалног дијалога у области здравства и Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, Сектор за здравствено осигурање - 1 извршилац.

            Опис послова: Прикупља податке и учествује у праћењу економскх показатеља за израду прописа из делокруга Групе; учествује у праћењу финансијских показатеља који се односе на финансирање здравствене заштите из средстава обавезног здравственог осигурања и економских показатеља за унапређивање области социјалног преговарања и система плата у области здравства;  пружа подршку у изради подзаконских аката из надлежности министарства, као и Републичког фонда за здравствено осигурање из делокруга рада Групе; учествује у раду Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији; сарађује са Републичким фондом за здравствено осигурање, факултетима здравствене струке, здравственим установама, државним органима и организацијама, овлашћеном агенцијом; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

            Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

 

  1. Радно место руководилац Групе за управљање и развој интегрисаног здравственог информационог система здравствених установа, разврстано у звање саветник, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; прати квалитет информација добијених из здравствених установа и предлаже мере за унапређење информационог система; координира праћење и врши процену усаглашености размене информација и примене јединствених система за идентификацију, упис, услуге складиштења са организацијама и системима за класификацију ради интеграције  интегрисаног здравственог информацоиног система у Републици Србији; идентификује инструменте за успешно управљање здравственим информацијама у свим важним сегментима; идентификује ИТ системе и техничка решења, ради усклађивања са усвојеним стандрадима и обезбеђења интероперабилности са болничким информационим системима у Републици Србији; сарађује са међународним центрима и учествује у интернационалним компаративним студијама и истраживањима националних здравствених информационих система у области развоја интегрисаног здравственог информационог система и е-здравства; обавља и друге послове по налогу помоћника министра

            Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља: природно-математичких наука, техничко-технолошких наука или друштевно хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту

                         Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

 

  1. Радно место за хармонизацију прописа са прописима Европске уније и координација учешћа у европским програмима из области здравства, разврстано у звање саветник, у Групи за европске интеграције и сарадњу са институцијама и телима ЕУ, Одељење за европске интеграције, планирање и припрему пројеката из фондова ЕУ и осталих међународних извора финансирања и међународну сарадњу, Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу - 1 извршилац.

Опис послова: Прати прописе Европског законодавства из области здравства и ради на усклађивању домаћих прописа са прописима Европске уније; припрема извештаје о спровођењу акционих планова и других докумената у области придруживања ЕУ; учествује у припреми закона и других прописа у поступку усклађивања са правним тековинама Европске Уније; припрема програмске документе и учествује у припреми пројеката; припрема извештаје о напретку у процесу евроинтеграција; припрема извештаја, информације, презентације и другу документацију у вези са припремањем пројеката; учествује у спровођењу активности стручних тела Европске уније; координира процес стручне редактуре превода правних тековина Европске уније, у процесу хармонизације домаћег законодавства са законодавством Европске уније; учествује у припреми потребне документације за национално суфинансирање пројеката ради планирања буџета; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

            Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту

            Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26

 

  1. Радно место за утврђивање цена лекова и праћење снабдевености здравствених установа лековима и медицинским средствима, разврстано у звање самостални саветник, у Групи за лекове и медицинска средства, Сектор за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане спстанце и прекурсоре - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема предлог цена лекова које усваја Влада и прати, анализира и оцењује фармако-економске студије при утврђивању цена лекова, као и систем фармако-економских показатеља цена лекова у земљама у окружењу и у земљама Европске уније, као и систем формирања цена лекова у земљама у окружењу, односно у земљама Европске уније; прати и анализира снабдевеност здравствених установа лековима и предлаже мере за адекватну обезбеђеност лековима тржишта и здравствених установа из Плана мреже, односно појаву иновативних, лекова на домаћем тржишту, односно у земљама у окружењу као и у земљама Европске уније; учествује у вршењу упоредне анализе савремене фармакотерапије која се употребљава у земљама у окружењу, као и у земљама Европске уније; учествује у припреми сагласности за увоз нерегистрованих лекова;учествује у одобравању промета лека у паковању које није усаглашено са прописима; сарађује са Републичким фондом, Агенцијом за лекове, факултетима здравствене струке, носиоцима дозволе за стављање лекова у промет, односно са произвођачима и другим правним лицима која врше промет лекова и медицинских средстава на велико и мало, здравственим установама, државним органима, организацијама, као и међународним организацијама у области лекова и медицинских средстава; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

            Услови: Стечено високо образовање из научне области фармацеутске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

            Место рада: Београд, ул. Немањина 22-26

 

  1. Радно место за студијско-аналитичке послове у Одсеку за финансијско-материјалне послове, разврстано у звање саветник, Одељење за финансијске послове, Секретаријат министарства - 1 извршилац.

Опис послова: Прати реализацију уговора закључених за потребе Министарства (гориво, текуће поправке и одржавање службених возила, рачунарске опреме) и припрема извештаје; учествује у спровођењу система финансијског управљања и контроле; учествује у приреми инструкција секторима за израду предлога приоритетних области финансирања; води базу података по одређеним програмима и пројектима и припрема извештаје; припрема податке приспелих захтева и рачуна; координира сарадњу са здравственим установама у вези поднетих захтева и припрема обавештења корисницима о одобреним средствима; обавља послове у вези безбедности на раду; сарађује са ужим унутрашњим јединицама, органима, организацијама и институцијама јавне управе ради; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

            Услови: Стечено високо образовање из научне области правне, економске, медицинске  или биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

            Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26

 

  1. Радно место руководилац Групе за правне и опште послове, разврстано у звање саветник, Одељење за правне, опште послове и управљање људским ресурсима, Секретаријат министарства - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; поступа по захтевима државног правобранилашта у вези са судским поступцима (тужбе, предлоге за мирно решавање спора и предлоге за принудно извршење); припрема правну обраду и обједињује мишљења сектора на нацрте закона и других прописа других државних органа и организација; израђује писане процедуре рада Групе; израђује информације од јавног значаја;  прати и координира рад у изради годишњег програм рада Министарства, годишњег извештаја о раду Министарства и Информатора о раду; обавља послове спровођења плана интегритета; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

            Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.  

Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26

 

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:

Опште функционалне, компетенције и то:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије“, - провераваће се путем теста (писмено),
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писмено).

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“,(поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса  поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац ( уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може поптпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

IV Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:

 

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада - студијско аналитички  послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о здравственој заштити) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места  (Закон о општем управном поступку) провераваће се писмено путем симулације

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (методе и поступке финансијског планирања, анализе и извештавања) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи и акти из надлжности и организације органа (Закон о здравственом осигурању) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга рада радног места  (Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање) провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за област рада руковођења – основе управљања људским ресурсима - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада - студијско аналитички  послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места  (Закон о заштити података о личности) провераваће се писмено путем симулације

За радно место под редним бројем 4:

Посебна функционална компетенција за област рада – послови међународне сарадње и европских интеграција (основе правног и политичког система ЕУ) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада – послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи – релевантни правни и стратешки оквир ЕУ( који се односи на Инструмент за претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови – методологију праћења примене и ефеката донетих прописа и извештавање релевантним телима и органима - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације (Закон о здравственој заштити) - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи, акти и процедуре из делокруга радног места – механизам координације и извештавања у процесу приступања ЕУ - провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 5:

Посебна функционална компетенција за област рада - студијско аналитички  послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; методологију припреме докумената јавних политика у формалну процедуру за њихово усвајање) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о лековима и медицинским средствима и Закон о медицинским средствима) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места  (Закон о општем управном поступку) провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 6:

Посебна функционална компетенција за област рада – финансијско-материјални послови (извршење буџета) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о здравственој заштити) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места  (Закон о планском систему Републике Србије) провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 7:

Посебна функционална компетенција за област рада руковођења – основе управљања људским ресурсима - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада - студијско аналитички  послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о здравственој заштити) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места  (Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја) провераваће се писмено путем симулације

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства здравља https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/346039/konkursi.php.

 

 

V Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 3. и 7. (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима - провераваће се путем психометријских тестова) – стандардизованим инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

 

Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 1, 2, 4, 5. и 6. (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет - провераваће се путем психометријских тестова) – стандардизованим инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

 

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

 

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства здравља, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

 

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.

 

IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства здравља или у штампаној верзији на писарници Министарства здравља, Београд, Немањина 22-26.

 Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је  оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

XIV Трајање радног односа: за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

 

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 18. фебруара 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.

 Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе или путем телеграма), које наведу у својим обрасцима пријаве.

 

XVI Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверења о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар здравља.

 

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на огласној табли, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.