Дом здравља“Свети Ђорђе“

Ј  А  В  Н  И     О  Г  Л  А  С

 

          за пријем у радни однос једног извршиоца за радно место „Медицинска сестра-техничар“- на одређено време-замена медицинске сестре из разлога дужег одсуства-трудничко боловање у Дому здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи, пуно радно време,за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва-тросменски рад;

 

          Услови: -Завршена виша или средња медицинска школа општи смер,;

                           -Положен стручни испит

         

 Опис послова за наведено радно место утврђен је актом,односно Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола.

         

            Уз пријаву за оглас обавезно је доставити следећу документацију:

      -кратку радну биографију,

      -оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,

      -фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте,

       -доказ о положеном стручном испиту

 

          Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти путем поште на адресу:Дом здравља „Свети Ђорђе“ ул.Булевар Вожда Карађорђа број 67,34310 Топола са назнаком “Пријава на оглас“ или лично предати у Правној служби Дома здравља“Свети Ђорђе“ у Тополи на истој адреси.

          Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

          Послодавац може позвати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

          Неблаговремене,непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

др  Јовица  Жикић,вд директора