Општa болницa Чачак

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене у   станове чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС, број 96/2019) и Одлуке о потреби заснивања радног односа спровођењем конкурса, број 243/1 од 11.01.2021. године, Општа болница Чачак расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ– 1 извршилац, висока стручна спрема VII /2, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за онкологију,

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКОМ ОДЕЉЕЊУ И У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ –ПЕДИЈАТАР – 1 извршилац, висока стручна спрема VII /2, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за педијатрију,

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА- ОРТОПЕД – 1 извршилац, висока стручна спрема VII/2, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за ортодепију са трауматологијом,

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 1. ИНЖЕЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема VII/1, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за техничке послове,

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак

 

 1. ПОМОЋНИ РАДНИК- 1 извршилац, основно образовање, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за техничке послове

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак

 

У С Л О В И:

 • За радно место под редним бројем 1 кандидати подносе: копију дипломе Медицинског факултета, копију специјалистичког испита из интернистичке онкологије, копију лиценце и потврде о положеном  стручном  испиту за доктора медицине,

 

 • За радно место под редним бројем 2 кандидати  подносе  копију дипломе Медицинског факултета, копију специјалистичког испита из педијатрије, копију лиценце и потврде о положеном  стручном  испиту за доктора медицине
 • За радно место под редним бројем 3 кандидати подносе: копију дипломе Медицинског факултета, копију специјалистичког испита из ортопедије, копију, копију лиценце и потврде о положеном  стручном  испиту за доктора медицине
 • За радно место под редним бројем 4 кандидати подносе: копију дипломе о стеченом високом образовању на Основним академским струдијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним струдијама, по пропису који утврђује Високо образовање почев од 10.09.2005. године, на осталим студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао Високо образовање до 10.09.2005. године,
 • За радно место под редним бројем 5 кандидати подносе: копију сведочанстав о завршеном основном образовању.
 • Пријаве на оглас подносе се у коверти или лично у управној згради Опште болнице Чачак код пословног секретара (приземље) од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана, улица др Драгише Мишовића број 205 или препоручено путем поште на напред наведену адресу, а  све у року од  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

Кандидати су дужни да уз тражену документацију доставе и молбу у којој ће навести за које радно место конкуришу, адресу и контакт телефон.

Документација коју кандидати доставе по конкурсу неће бити враћена.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

 

 

в.д.директор-а

др Мирослав Сретеновић