Апотекарска установа Бујановац

На основу члана 164. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл.гл.РС“ бр.25/2019), члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020 – Анекс I), члана 17. и 22. Статута Апотекарске установе Бујановац, Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11087/2020 од 25. децембра 2020. године и Одлуке директора број 1. од 11.01.2021. године, Апотекарска установа Бујановац расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 ЗА:

 

- МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ – 1 извршилац, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период  од 2 месеца, за обављање послова у Апотекарској установи Бујановац - Јединици за изгавање готових лекова „Дом здравља Бујановац“ у Бујановцу

 

Опис посла:

 

-  обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему води прописану

    медицинску документацију;

-  издаје лекове, медицинска средстваи предмете опште употребе и даје савете за њихову

   примену;

-  прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању

   истих;

-  доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;

-  ради на промоцији здравља и превенција болести у сарадњи са другим здравственим

   радницима;

-  израђује магистралне лекове;

-  набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова, медицинских средстава и

   предмета опште употребе;

-  управља фармацеутским отпадом;

-  учествује у континуираном стручном усавршавању,

-  обваља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредног руководиоца.

 

Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће

услове:

 

високо образовање на:

 

 • интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

  од 10. септембра 2005. године;

 • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао

  високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације;
 • пожељно познавање језика националних мањина на подручју општине Бујановац.

 

 

Документација потребна за пријаву:

 

1) Пријава на оглас,

2) CV (радна биографија),

3) Диплома о завршеном факултету  (оверена фотокопија),

4) Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),

5) Лиценца надлежне коморе (оверена фотокопија)

6) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

7) Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

8) Фотокопија личне карте или очитани подаци са личне карте (уколико је чипована)

9) Доказ о досадашњем радном искуству

10) Лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати (не старије од

       6 месеци).

 

 

- ФАРМАЦЕУТКИ ТЕХНИЧАР - 1 извршилац, за пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног радника, на период до повратка привремено одсутног радника, најдуже до 2 године, са пуним радним временом, за рад у Апотекарској установи Бујановац, у Бујановцу

 

Опис посла:

 

- врши промет на мало помоћних лековитих средстава, медицинских средстава и других

 производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања на рецепт;
- врши пријем лекова, медицинских средстава и других производа, проверава  исправност,   и  рок употребе при пријему;
- спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;

- спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других

  производа;

- правилно одлаже фармацеутски отпад.

- ради на рачунару везано за апотекарску делатност,

- обавља и друге послове из своје струке и које му повери непосредни руководилац.

 

 

Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће

услове:

 

 

 • средње образовање у средњој медицинској школи - смер фармацеутски техничар, у трајању од четири године
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства на пословима фармацеутског техничара;
 • пожељно познавање језика националних мањина на подручју општине Бујановац.

 

Документација потребна за пријаву:

 

1) Пријава на оглас,

2) CV (радна биографија),

3) Диплома о завршеној средњој школи (оверена фотокопија),

4) Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),

5) Лиценца надлежне коморе (оверена фотокопија)

6) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

7) Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

8) Фотокопија личне карте или очитани подаци са личне карте (уколико је чипована)

9) Доказ о досадашњем радном искуству

10) Лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати (не старије од

       6 месеци).

 

 

            Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

 

            Конкурс се објављује на огласној табли Апотекарске установе Бујановац, код НСЗ-а, а доставља се Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

            Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли у управи “Апотекарске установе Бујановац“, ул. Карађорђа Петровића бр. 246,  Бујановац.

 

            Изабрани кандидати ће бити лично обавештени телефонским путем.

 

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

            Пријаве се предају лично или поштом на адресу: „Апотекарска установа Бујановац“, ул. Карађорђа Петровића бр. 246, 17520 Бујановац, са назнаком „Пријава по огласу“.

 

 

в.д.  Д И Р Е К Т О Р

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА БУЈАНОВАЦ

НАСЕР АСАНИ