Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр.354/21 од 14.01.2021.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:    

 

 

1. Физиотерапеутски техничар за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа физиотерапеутског смера, IV степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

  1. 2. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад на Одељењу за стационарно лечење Служба за педијатрију Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене на боловању

Услови: Средња мед. школа општег смера, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

3 Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима за рад на Одељењу кардиологије у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

4 Медицинска сестра техничар на интензивној нези нивоа 2 за рад на Одељењу за хируршку интензивну негу у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

  1. Медицинска сестра/техничар у операционој сали за рад у Одсеку за максилофацијалну хирургију у Служби за оториноларингологију Опште болнице Крушевац, са пуним раднм временом

–  1 извршилац ради замене привремено одсутнoг запосленoг на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

6 Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима за рад на Четвртом одељењу –одељење хирургије дојке, меких ткива, дечије и васкуларне хирургије у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

7 Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одсеку за неуромишићне болести и МС у Служби за неурологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

8 Медицинска сестра техничар у операционој сали за рад у Одсеку анестезије за службу ортопедије, трауматологије, офталмологије и оториноларингологије у Служби за анестезиологију и реаниматологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

  1. Медицинска сестра/техничар у операционој сали за рад у Одељењу анестезије Службе за анестезиологију и реаниматологију Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња мед. школа општег смера, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

  1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад на Првом одељењу – Хируршка инфекција и колоректална хирургија у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним раднм временом

 1 извршилац ради замене привремено одсутнoг запосленoг на неплаћеном одсуству

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

  • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
  • оверену фотокопију дипломе,
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише искључиво поштом а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине