Општа болница Мајданпек

На основу члана 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020-Анекс I), члана 21. Статута Опште болнице Мајданпек, на основу дописа Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-428/2020-02 од 26. јуна 2020. године, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-4873/2020 од 16. јуна 2020. године, а у складу са Кадровским планом Опште болнице Мајданпек за 2018.годину, на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 82 од 19. јануара 2021. године,

 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 6 месеци

 

I.

            За радно место:

 1. Доктор медицине специјалиста у операционим салама - специјалиста гинекологије и акушерства – 1 (један) извршилац;
 2. Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти – специјалиста педијатрије – 1 (један) извршилац;
 3. Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти – специјалиста неуропсихијатрије – 1 (један) извршилац;

 

II.

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и следеће услове:

- завршен медицински факултет,

- положен стручни испит за доктора медицине,

За радно место под редним бр. 1:

- завршена специјализација из гинекологије и акушерства,

- положен специјалистички испит,

- поседовање лиценце за рад (или решења о упису у Комору) као специјалиста гинекологије и акушерства;

За радно место под редним бр. 2:

- завршена специјализација из педијатрије,

- положен специјалистички испит,

- поседовање лиценце за рад (или решења о упису у Комору) као специјалиста педијатрије;

За радно место под редним бр. 3:

- завршена специјализација из неуропсихијатрије,

- положен специјалистички испит,

- поседовање лиценце за рад (или решења о упису у Комору) као специјалиста неуропсихијатрије;

 

III.

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине,
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту,
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у Лекарску комору,
 • Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених / венчаних ако је дошло до промене презимена (не старије од 6 месеци)
 • Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд),
 • Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
 • Фотокопију/очитану личну карту.

 

IV.

Рок за пријављивање на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије (напомена у погледу рачунања рокова, дан када је обавештење извршено, односно дан у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока, не урачунава се у рок, већ се почетак рока рачуна од првог наредног дана, а уколико последњи дан рока пада на дан у коме установа не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан).

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему( претходно радно искуство, просечна оцена у току школовања, дужина школовања и сл.).

 

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом са назнаком „Пријава на оглас ______________“ (написати за које радно место) доставити лично или на адресу:

Општа болница Мајданпек

Капетанска 30

19250 Мајданпек

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др мед. спец.Никола Стефановић,

специјалиста интерне медицине