Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број  03-122/Р  од  18.01.2021. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос радника на одређено време до месец дана због повећаног обима посла са пуним радним временом  за следеће радно место:

  1. Спремач, спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

- за рад у Одељењу за одржавање чистоће- 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

основно образовање;

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију личне карте,
  • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

ОГЛАС важи од 19.01.2021.године (до 27.01.2021.године).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић