Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 96/19), Правилником о организацији систематизацији послова и радних места Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ бр.06-1258 од 23.03.2018 и Одлуком директора Института за медицину рада Србије о потреби заснивања радног односа бр. 06-225 од 18.01.2021. године, а у циљу спречавања ширења Ковид Вируса и састанка одржаног са министром здравља и директорима Ковид болница,  расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

I

 

за пријем у радни однос, на одређено време, са пуним радним временом

 

Три (3)  извршиоца :  медицинска сестра – техничар

 

 

Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за медицину рада Србије „ Др Даргомир Карајовић“ број 06-1258 од 23.03.2018.године

 

 

Услови за заснивање радног односа су:

 • поседовање средње стручне спреме IV степен – завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра техничар
 • положен стручни испит
 • лиценца за рад
 • доказ о радном искуству (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)
 • најмање шест месеци радног ислуства у наведеном звању

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној  копији следећа документа:

 • диплома о завршеној средњој медицинској школи
 • уверење о положеном стручном испиту
 • дозвола за рад - Лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци
 • кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

II

 

Један (1)  изврилац :  домар / мајстор одржавања

 

Услови за заснивање радног односа су:

 

 • поседовање средње стручне спреме
 • пожељно радно искуство у наведеном звању

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној  копији следећа документа:

 • диплома о завршеној средњој школи
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци
 • кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом

 

 

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, Београд, архива Института са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.


       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас се објављује на огласној табли послодавца, интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Института и достављена кандидатима који не буду изабрани, путем е-маила наведеног у поднетој документацији, у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

 

Институт за медицину рада Србије

„Др Драгомир Карајовић“

Београд,  Делиградска 29

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Александар Миловановић