Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  )

 

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ПАТОЛОШКОЈ АНАТОМИЈИ И СУДСКОЈ МЕДИЦИНИ-СПЕЦИЈАЛИСТА ПАТОЛОШКЕ АНАТОМИЈЕ..................................................................1. извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

Високо образовање:

 

- На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са правилником о специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,

- На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,

Стручни испит,

Лиценца,

Специјалистички испит,

Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

  1. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
    • Пријаву на оглас

 

-   Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету и специјализацији,

-  Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту по завршеном факултету,

-    Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

 

  • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

  1. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                        О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан