Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран

На  основу  члана   7.   и   8.   Колективног  уговора  код  послодавца   Дом  здравља „Др Ђорђе Бастић Србобран,  а у вези са  Кадровским  планом  Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од  20.08.2018.  године,  директор   Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран расписује

 

 

О  Г  Л   А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 на  радно место:

  

            виши радиолошки техничар          ...................        1  извршилац

са пуним  радним временом  на одређено време  ради замене  привремено одсутног запосленог  који се налази на боловању   у   Служби  за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику – Одсек рендген дијагностике са ултразвуком,  до  повратка на рад привремено одсутног запосленог

 

            Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

  • на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису  који   уређује

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

  • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања /испити / радно  искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког техничара

 

Опис послова:  према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља „Др Ђорђе  Бастић“  Србобран.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни уз  пријаву на оглас  да доставе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом (неведена адреса и контакт телефон)
  • Фотокопију дипломе о стеченом образовању
  • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце издате од надлежне коморе (или решење о упису у именик надлежне коморе)
  • Фотокопију вежеће личне карте
  • Извод из матичне књиге венчаних уколико је промењено презиме

Достављене  фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност  за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.  Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријава је  8  дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен  на огласној табли Националне службе за запошљавање и огласној табли Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран.

 

Пријаве за  потребном документацијом слати на адресу:  Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, ул. Јована Поповића бр. 25/1 са назнаком  „пријава на оглас“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

Директор

Кладар  др  Властимир