Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у скалду са Кадровским планом за Градски завод за плућне болести и туберкулозу за 2019. годину, број: 112-01-607/2019-02 од 18. септембра 2019. године и на основу измене Кадровског плана за 2019. годину број: 112-01-607/2019-02 од 24. октобра 2019. Године и Одлуке директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, број 213/1 од 19.01.2021. године,

 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35 расписује:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос 1 здравственог радника са завршеном високом стручном спремом – на радно место доктора медицине – специјалиста радиологије, на неодређено радно време (пуно радно време – 40 часова недељно), чије су обавезе:

 

  • обавља послове своје специјалности (рендгенске,ултразвучне и ЦТ дијагностике);
  • предлаже мере за побољшање организације и квалитета рада у одељењу;
  • обавља послове радиолошке дијагностике, о чему сачињава специјалистички извештај;
  • обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредног руководиоца;

-        одговоран је за свој рад начелнику одељења и  директору Завода.

 

УСЛОВИ

 

-висока стручна спрема (VII/1 степен) здравствене струке ;

-положен стручни испит.

 

 

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

 

                  -доказ о одговарајућој школској спреми,

                  -уверење о положеном специјалистичком испиту,

                  -копију уверења о положеном стручном испиту,

                  -лиценца,

                  -извод из матичне књиге рођених,

                  -уверење о држављанству.

           

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.          

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Особа за контакт:   Снежана Радовић,телефон  011/3811-823.

 

 

Директор

Др Љиљана  Тимотијевић