Здравствени центар Врање

           На основу члана 7 – 9  Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020 од 09.04.2020.године и Одлуке  в.д директора Здравственог центра Врање бр 01-490 од 25.01.2021. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад са боловања,

    за следеће радно место:

 

  1.  Спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге - 1 (један) извршилац, у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове  Здравственог центра Врање, на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на  рад  са  боловања.

Услови:  Основно образовање.

  Опис послова: сагласно члану 28. тачка 3.3.3. Измене и допуне Правилника о организацији  и  систематизацији послова    Здравственог центра Врање број 01-5177 од 15.08.2019.године.

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
  • Оверену фотокопију сведочанства

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

         Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

         Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком за јавни оглас број 5 – не отварати",  на адресу : Здравствени центар Врање, ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, 17500 Врање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић