Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирeктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 - 522/1 од 22.01.2021.године,  у складу са Закључком 51  број 112 - 11087/2020 од  25. децембра 2020.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава на предлог Министарства здравља Републике Србије, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време, до 30.04.2021. године са пуним радним временом  због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

 

  • ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ.....................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

  • Ради на радиографским снимањима болесника;
  • Ради на обради филмова у комори;
  • Помаже радиологу при радиоскопији;
  • Ради на магнетној резонанси и другим дијагностичким методама радиолошке дијагностике;
  • Одговоран је за квалитет свог рада;
  • Води рачуна о хигијенско-техничкој исправности Рö кабинета;
  • Ради и друге послове из делокруга рада Рö кабинета по налогу директора Института, помоћника директора за немедицинска питања и лекара специјалисте;
  • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања.

 

              Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 23.11.2020. године бр.03-10846/1.

 

  • са завршеним високим образовањем из области медицинске науке: на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање , почев од 10.септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним стручним испитом, лиценцом, најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког техничара.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

- Диплома о стеченом вишем образовању смер Виши радиолошки техничар односно Диплома о завршеним основним стуковним студијама првог степена на студијском програму Струковни медицински радиолог;

- Лиценца – струковни медицински радиолог или виши радиолошки техничар;

- Уверење о положеном  државном- стучном испиту;

- Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време, до 30.04.2021. године,  за  радно место Виши радиолошки техничар у дијагностици “.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић