Дом здравља Осечина

На основу колективног уговора код послодавца Дом здравља Осечина чл. 6-9, а у складу са Кадровским планом Министарства здравља РС, Статута Дома здравља Осечина чл. 23 и Одлуке директора Дома здравља Осечина бр. 37/21 од 13.01.2021.год.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА РАСПИСУЈЕ:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос једног извршиоца на неодређено време дипломираног правника са пуним радним временом у јединици за правно, економско-финансијске, техничке и сличне послове Дома здравља Осечина.

УСЛОВИ: Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,односно специјалистичким струковним студијама  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Потребна документација:

 -пријаву на оглас са кратком радном биографијом;

- оверену копију дипломе о завршеном факултету   или оверену копију уверења о свим положеним испитима;

 - извод из матичне књиге рођених;

- уверење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано

- уверење надлежног Суда да се против лица не води поступак

Додатна знања/испити/радно искуство:

-знање рада на рачунару

 

Послови и задаци:

-- спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;
- води управни поступак из делокруга рада;
- припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова;
- припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;
- води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова;
- припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова;
- даје стручна подршку у процесу формирања планова рада;
- даје стручну подршку у области канцеларијског пословања

 

- прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима;

- припрема стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за

унапређења правних питања;

- припрема опште и појединачне акте;

- Присуствује седницама Управног одбора,

- Oбавља послове јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

- За свој рад одговара начелнику јединице и  директору Дома здравља.

 

        Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“  код  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља РС.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

       Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити од значаја за одлуку о пријему

 

. Пријаве доставити поштом или лично у правну службу за напоменом за конкурс и навести позицију за коју се конкурише на адресу:

Дом здравља Осечина,

Пилота Миленка Павловића 13-15,

тел. 14253 Осечина,

са назнаком пријава на конкурс

 за информације 014/315-00-20. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Лични подаци кандидата   користиће се само у сврху избора кандидата за оглашено радно место.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА