Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са насталим потребама  објављујемо

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

 

За пријем у радни однос :

Једног инжењера за рачунске мреже-информатичара са пуним радним временом на неодређено време

Услови:

       -  Инжењер за рачунске мреже-информатичар – један извршилац

       -  Пробни рад траје  6. месеци

           VII степен стручне спреме, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године

       -извод из матичне књиге рођених

        -CV            

Oглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања од стране  Министарства здравља РС и Националне службе за запошљавање.

         Потребна документа/оверена фотокопија/ су:  

                               -диплома о стеченом високом образовању                               

                               -извод из матичне књиге рођених

                                                                  

Пријава са биографијом /CV/ и наведена документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул, ,,др Милорада Михајловића,, број 5, 37215 Ражањ

са назнаком ,, Пријава на оглас,,

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/3841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц