Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 493  од 25.01.2021. године  директор  Дома здравља Крушевац расписује

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Више патронажне сестре – техничара, ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, за рад на пословима Виша патронажна сестра – технчар  у  Служби поливалентне патронаже Дома здравља Крушевац .

                 - 1 извршиоц.  

         

      УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

                 Високо образовање: 
- на струковним студијама  медицине првог степена (основне струковне студије) по

  пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; -

  висока медицинска школа струковних студија из области гинекологије и акушерства

  или општег смера
- на основним студијама медицине у трајању од најмање две године, по пропису који је

  уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виша медицинска школа

  из области гинекологије и акушерства или општег смера .
- положен  стручни испит; 
- поседовање лиценце за рад.

- возачки испит Б категорије

          Опис послова : утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.              

 

  1. Медицинску сестру – техничара, ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, за рад на пословима медицинска сестра - техничар у кућном лечењу и нези у Служби кућног лечења и неге, Дома здравља Крушевац.

         -  1 извршиоц

 

 УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- средње медицинско образовање у трајању од четири године, медицинска школа

  општег смера;

- положен стручни испит; 

- поседовање лиценца за рад.

- возачки испит Б категорије

 

Опис послова : утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.        

 

 

 

  1. Медицинску сестру – техничара, ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, за рад на пословима медицинска сестра – техничар у хитној медицинској помоћи у Служби  хитне медицинске помоћи и санитетског превоза  Дома здравља Крушевац .

           -  1 извршиоца

 

          УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- средње медицинско образовање у трајању од четири године, медицинска школа

  општег смера.

- положен стручни испит; 

- поседовање лиценца за рад.

          Опис послова : утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

  1. Медицинску сестру – техничара, ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, за рад на пословима медицинска сестра – техничар у амбуланти В. Купци, Служба опште медицине  Дома здравља Крушевац .

           -  1 извршиоца

 

          УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- средње медицинско образовање у трајању од четири године, медицинска школа

  општег смера.

- положен стручни испит; 

- поседовање лиценца за рад.

 

          Опис послова : утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

       

     5.Спремачице, на одређено време ради замене привремено одсутне запослене   до њеног повратка на рад,  за рад на пословима спремачица у просторијама у којима се пружају здравстве услуге у Одсеку за одржавање  хигијене објеката и простора   Дома здравља Крушевац.  

            - 1 извршилац.

 

   УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

   - основно образовање

               Опис послова : утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

                 Кандидати који се пријављују на оглас под редним бројем 1, 2, 3 и 4. достављају:  

             -  пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

             -  фотокопију возачке дозволе ( само за послове под редним бројем 1 и 2)

 

                Кандидати који се пријављују на оглас под редним бројем 5. достављају:  

             -  пријаву у на оглас;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о основном образовању 

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

 Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за  обраду  података  о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас,

а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

 

             О коначном избору кандидата одлучује директор.

 

             Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 ( осам ) дана, од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања, на web sajtu Министарства здравља, огласној табли  Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада